Všeobecné obch. podmínky a reklamační řád
(viz § 14)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zuřivý hrošík s.r.o. ,KvikTisk

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních smluv uzavíraných mezi společností Zuřivý hrošík s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito dispozitivními normami přednost. Případná ujednání odchylující se od těchto podmínek musí mít vždy písemnou podobu a musí být signovány oběma smluvními stranami. Klient podpisem smlouvy, či formulářové smlouvy stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.

§ 1 Vymezení obchodního vztahu

a) Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.

b) Dodavatelem dle těchto podmínek se rozumí společnost Zuřivý hrošík s.r.o., se sídlem Lidická 700/19 Brno, 60200, IČ 06002005.

c) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikatel řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

d) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

§ 2 Základní ustanovení o smlouvách

a) Základním typem smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a klientem je smlouva kupní ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku. O tento typ smlouvy se jedná zejména tehdy, jde-li o samostatnou výrobu.

b) Je-li součástí objednávky rovněž montáž, uzavírá se mezi dodavatelem a klientem smlouva o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 Občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že v oborech podnikání dodavatele dochází k velmi rozmanitým typům obchodních vztahů, nelze vyloučit ani uzavření jiných typů smluv mezi dodavatelem a klientem, včetně smluv innominátních.

§ 3 Zvláštní ustanovení o důvěrných informacích

a) Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě újmy.

b) Za důvěrné jsou považovány především veškeré informace (o dodavateli i klientovi) o používaných výrobních technologiích, počtech zaměstnanců a jejich pracovní náplni, organizaci práce, obratech a tržbách a jakékoli další interní informace obdobného charakteru.

c) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

e) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje).

f) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

§ 4 Přijetí objednávky

a) Objednání zboží nebo služby klientem musí mít vždy písemnou nebo telefonickou formu, přičemž za písemnou formu se považuje objednávka učiněná faxem, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového systému dodavatele a telefonická objednávka musí být uskutečněna na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách www.kviktisk.cz. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

b) Objednávky se adresují na zakázkové oddělení společnosti. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, nejpozdější termín dodání, místo dodání, způsob dopravy a platby, obchodní jméno klienta, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby, oprávněné jménem klienta jednat, včetně telefonického a e-mailového spojení, IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu a fakturační adresu.

c) Objednávka platí za přijatou tehdy, je-li odouhlasena cena za zpracování objednávky, nebo jsou-li ceny za zboží a služby volně přístupné na webových stránkách www.kviktisk.cz a klient si cenu výrobků a služeb může dle daného množství spočítat sám.

d) Je-li zakázka přijímána osobně v zakázkové kanceláři dodavatele, musí klient poskytnout všechny výše uvedené informace.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo určit dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu, kdy postačí telefonická objednávka nebo prostá formulářová smlouva, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná smlouva.

f) Potvrzením objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává potvrzením najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

§ 5 Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

a) Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně ( maximálně do 10 min od uskutečnění objednávky) uvědomit dodavatele, a to písemnou formou. V případě delšího časového úseku od objednávky je nutné možnost zrušení objednávky konzultovat telefonicky na zákaznické lince. Pokud zrušení objednávky bude možné a klient se se zákaznickou linkou na zrušení objednávky domluví, zákaznická linka mu emailem potvrzení o zrušení objednávky pošle.

b) Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.

c) Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání klientovi.

d) Požaduje-li klient zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související, je povinen uhradit provedené práce.

e) Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zhotoveného nebo upraveného podle přání kupujícího.

f) Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

g) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

h) V případě oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

i) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

j) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

k) Převezme-li klient výrobek či službu a prokazatelně je využil, použil či využívá nebo používá a případné vady na službách či výrobcích jichž si byl vědom od počátku, nereklamoval bezprostředně po zjištění vady či zboží nevrátil dodavateli, v takovém případě si dodavatel vyhrazuje právo vyhodnotit následnou reklamaci jako nedůvodnou a klientovi tak nevzniká právo na náhradu škody dle § 14

§ 6 Kvalita výrobků a služeb

a) Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané klientem v množství, kvalitě, cenách a provedení na trhu obvyklém.

b) Požaduje-li klient nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.

c) Klient bere na vědomí, že u objednávek čítajících větší množství totožných výrobků, jako je např. ofsetový tisk, sítotisk, tamponový tisk, velkonákladový termotransfer, či velkonákladový injektový tisk, může výskyt nekvalitních výrobků činit až 10 % z celkového počtu výrobků.

§ 7 Ceny výrobků a služeb

a) Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem firmy Zuřivý hrošík s.r.o., který je uveřejněn na internetové adrese www.kviktisk.cz. Společnost je plátcem DPH.

b) Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

c) Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.

d) Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s klientem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.

§ 8 Autorská práva

a) Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro klienta, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny klientovi.

b) Autorská práva ke specifickým dílům, jejichž tvorba má podobu duševní činnosti, jako jsou například originální motivy air-brushových děl, originální motivy kreseb použité pro propagační účely klienta apod. náleží dodavateli. Klient může těchto motivů využít k jiným účelům, než ke kterým byly dodavatelem dodány pouze se souhlasem dodavatele.

c) Dodavatel si vyhrazuje právo podmínit použití těchto motivů zaplacením příslušných tantiém.

d) Ustanovení odstavce b., se netýká případů, kdy byly motivy vytvořeny z podkladů dodaných klientem a případů, kdy byly motivy vytvořeny grafickou úpravou existujících motivů náležejících klientovi.

e) Klient se může dohodnout s dodavatelem na převodu autorských práv za úplatu.

f) U všech děl prováděných air-brushovou technikou je dodavatel dle mezinárodních zvyklostí oprávněn označit dílo copyrightem pod vrstvou čirého laku.

g) Dodavatel si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti výrobku klientem.

h) Dodavatel si vyhrazuje právo pořídit na vlastní náklady fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek výrobků a tyto záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu klienta.

i) Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno klienta, případně období realizace zakázky.

§ 9 Zvláštní ustanovení o dodávkách s montáží

V případě zakázek, jejichž součástí je výroba a současně montáž bude postupováno následujícím způsobem:

a) Po dokončení výroby bude vyrozuměn klient, který se dostaví osobně ke kontrole hotového výrobku.

b) Po kontrole a odsouhlasení vzhledu a jakosti výrobku bude klientovi vyúčtována kompletní výroba včetně DPH.

c) Teprve po uhrazení plné kupní ceny hotového výrobku bude provedena montáž výrobku, která bude následně vyúčtována a uhrazena klientem.

§ 10 Zvláštní ustanovení o korekturách

a) U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude klient vyzván k provedení korektury grafického návrhu.

b) Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.

c) Schválením korektury přebírá klient odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Klient nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen vyrobené zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku, kterou je klient povinen uhradit na své náklady.

d) Schválení korektury musí proběhnout písemnou či telefonickou formou, přičemž takové schválení musí proběhnout běžnou elektronickou komunikací či na obvyklých telefonních číslech, které byly požívány při objednávání a po celou dobu komunikace mezi dodavatelem a klientem

e) U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese klient veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou a gramatickou úplnost a správnost výrobku.

f) Klient zároveň ručí za to, že poskytovanými údaji nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

§ 11 Platební podmínky

a) Klient provádí úhradu zboží a služeb prostřednictvím jednoho zvoleného způsobu:

A. Platba předem – zboží bude předáno do produkce až okamžikem, kdy naběhne převedená částka na účet dodavatele a je disponibilní. Bankovní spojení a celková částka k úhradě bude klientovi zaslána e-mailem v Pokynech k platbě.

B. Příkazem – při dlouhodobé spolupráci může klient písemně zažádat o tuto bezhotovostní formu platby se 14ti denní splatností.

C. Dobírka České pošty nebo DPD- dodavatel vydá zboží přepravní službě po schválení náhledu klientem. Přepravní partner dodá zásilku do druhého pracovního dne od expedice u dodavatele. Přepravce v den doručení telefonicky kontaktuje a vyzve klienta k hotovostní platbě jeho zásilky, po zaplacení mu bude předána.

D. Hotově při osobním převzetí – klient obdrží emailem informaci o vyhotovení zakázky, kterou si bude moci převzít v provozní době na adrese výdejního místa dodavatele. Po zaplacení celkové částky mu bude zboží vydáno.

a) V případech, kdy nebude prováděna platba předem, je dodavatelem vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení výše zálohy dle okolností jednotlivých obchodních případů od 50 % do 100 % kupní ceny bez DPH.

b) Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

c) Pro případ, že klient nesplní svou povinnost uhradit řádně a včas jakýkoli finanční závazek vyplývající pro něj ze smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo těchto podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy nebo obchodního vztahu (zejména závazek uhradit kupní cenu zboží a služeb či její část, zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení), je dodavatel oprávněn využít 3. osobu za účelem vymožení pohledávky za klientem, přičemž klient je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutností takového vymáhání. Klient pro tento případ souhlasí s předáním veškerých dokumentů nutných k vymáhání pohledávky této 3. osobě týkajících se příslušné zakázky klienta. Dodavatel není povinen klienta předem informovat o předání pohledávky 3. osobě k vymáhání.

§ 12 Smluvní pokuty

a) V případě, že klient nepřevezme výrobek či službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, přičemž lhůta pro převzetí objednávek z eshopu je 30 pracovních dní od dokončení objednávky, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 30 % z kupní ceny či ceny díla.

b) Takto smluvená pokuta se nedotýká náhrady škody.

c) Pokud si klient i přes písemnou výzvu dodavatele nepřebere zboží ve lhůtě 14 dnů, je dodavatel oprávněn toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje klienta povinnosti zaplatit kupní cenu, či náhradu škody, jakož i další náklady s likvidací zboží související.

d) V případě, že na straně klienta dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 30 % dlužné částky bez DPH.

e) Vznikem povinnosti klienta uhradit smluvní pokutu není dotčena jeho zákonná povinnost platit úroky z prodlení.

§ 13 Prodlení a úroky z prodlení

a) Klient je v prodlení, nesplní-li svůj závazek zcela k poslednímu dni lhůty určené pro splnění jeho závazku.

b) Jediným liberačním důvodem pro nesplnění povinnosti klientem je prodlení na straně dodavatele.

c) Je-li klient v prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny, nebo její části, náleží dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení.

§ 14 Záruční doba, odpovědnost za vady a reklamační řád.

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku). Dodavatel poskytuje na všechny výrobky zákonnou záruční lhůtu v trvání 6 měsíců.

b) U materiálů, jejichž kvality jsou výrobci garantovány prodlouženou záruční lhůtou, garantuje dodavatel tyto kvality prodlouženou záruční dobou maximálně do délky záruky stanovené výrobcem. Na takto prodlouženou záruku je klient vždy písemně upozorněn.

c) Je-li výrobek kombinován z více komponentů, z nichž pouze část podléhá prodloužené záruční době, vztahuje se tato prodloužená záruční doba pouze na komponenty výslovně určené dodavatelem.

d) Reklamace na použitý materiál lze uplatnit pouze v záruční době.

e) Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží opravňující k reklamaci.

f) Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.

g) Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.

h) Dodavatel není povinen upozornit klienta na zjevnou chybu, kterou v jeho zadání nalezne.

i) Jakékoli chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání klienta dodavatelem, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub klienta a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoli nárokům k náhradě škody.

j) Dodavatel též neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií – tzn. barvy na monitoru nemusejí odpovídat barvám v tisku. Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk vizitek nemůže klient trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoli standardu CMYK, PANTONE apod.), pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku poštou ke korektuře s výsledným tiskem vizitek. S tímto je klient srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku vizitek s jeho původní představou je na straně dodavatele.

k) Oprávněně lze reklamovat pouze zboží, které by mělo obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou. Taková reklamace dle § 14 a bude vyřízena ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena v písemné formě dodavateli.

l) V případě uznání oprávněné reklamace klienta, se dodavatel zavazuje neprodleně a na vlastní náklady vyrobit reklamované zboží dle schválené korektury v uvedeném množství.

m) Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.

n) Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel klientovi slevu na výrobek s neodstranitelnou vadou.

o) Nelze-li vadu výrobku zhojit opravou, ani slevou kupní ceny, vrátí dodavatel klientovi celou kupní cenu výrobku a ponechá si vadný výrobek.

p) Náklady na vrácení výrobku s reklamovanou vadou dodavateli jdou zcela na vrub klienta. Pokud klient nemá možnost výrobek s reklamovanou vadou odeslat sám, dodavatel může po předchozí domluvě objednat přepravu s místem nakládky dle zadání klienta, po předchozí úhradě nákladů klientem za tuto přepravu.

§ 15 Povinnosti dodavatele

a) Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí.

b) Dodavatel je povinen oznámit neprodleně klientovi, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku.

c) Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat klientovi, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena klientem.

d) Dodavatel je povinen dodat výrobky na místo, které ve smlouvě určí klient. Není-li dohodnuto jinak, hradí dopravu klient.

e) Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Běžně dodavatel expeduje zboží do třetího pracovního dne od schválení náhledu klientem. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta.

f) Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu ke klientovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

g) Dodavatel je povinen chránit zájmy klienta mající souvislost s jejich smluvním vztahem a informovat klienta o všech skutečnostech, majících vztah k jejich smluvnímu vztahu.

§ 16 Povinnosti klienta

a) Klient je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem.

b) Klient je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.

c) Informace v bodech a), b) je klient povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení klienta. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne klient potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po klientovi úhradu více nákladů s nesplněním takové povinnosti souvisejících.

d) Klient je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a na sjednaném místě.

e) Klient je povinen zaplatit kupní cenu ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem.

§ 17 Předání výrobku

a) Po dokončení výroby bude klient informován dodavatelem, aby si hotový výrobek převzal, nebo že jej předává přepravní službě. Záleží na druhu zvolené dopravy klientem.

b) Předmětem této smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se dodací lhůty zboží, pro dopravu se využívá služeb třetího subjektu a za kvalitu jeho služeb prodávající nenese žádnou odpovědnost. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky. Běžně přepravní partner dodává zásilky třetí pracovní den od expedice u dodavatele.

c) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí, že klient je povinen převzít hotový výrobek v provozní době na adrese výdejního místa dodavatele.

d) Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je klient povinen před převzetím výrobku doplatit zbytek kupní ceny včetně DPH.

e) Výjimky z předchozího ustanovení tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 11 těchto podmínek.

f) Pokud některá strana požádá, musí smluvní partner vyhovět a vypracovat zápis o předání díla či výrobku.

§ 18 Přechod vlastnictví

a) Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na klienta až po předání výrobku a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.

b) Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek.

§ 19 Platnost všeobecných obchodních podmínek

a) Všeobecné platební podmínky jsou platné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.

b) Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoli důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.

c) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

d) Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.

e) Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

§ 20 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

a) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

b) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

§ 21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se ne platnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

c) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

A. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

B. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.